Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Marszałkowski     |     Starostwo Powiatowe     |     Powiatowy Urząd Pracy     |     Portal Informacji Kulturalnej     |     Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Gminny Portal Mapowy
Gazeta Zagnańska
Wirtualny Spacer gm. Zagnańsk
Wirtualny Bartek
RatujmyBartka.pl
Mistrzowska Gmina 2010/2011
Kraina Tetrapoda
Dorzecze Bobrzy
Wrota świętokrzyskie
PGNIG
MTB CROSS MARATON
AudioSpacery
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Stowarzyszenie Braterskie Serca
Zagnańsk biega - AKS
Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe
W Krainie Tetrapoda
EUROPOMOST
Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej
Geocaching w gminie Zagnańsk

Aktualności

 
2010-10-11

Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.

Zaszczyty dla zasłużonych

Już po raz piąty z kolei gmina Zagnańsk uhonorowała ludzi, którzy - zdaniem kapituły - wnieśli największy wkład w jej promocję i rozwój: 30 września br., w ośrodku „Bohema", odbyła się gala, podczas której gospodarze gminy: wójt Zbigniew Zagdański i przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa wręczyli - siedmiu podmiotom - statuetki dęba „Bart­ka" i dyplomy za wybitne osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe i społeczne na rzecz gminy.

Uroczystość otworzył wójt gminy, witając wyróżnionych, gości honorowych: posła na Sejm RP Henryka Milcarza, wicewojewo­dę Piotra Żołądka, który wręczał uhonoro­wanym także swoje upominki, radnych Rady Gminy oraz dotychczasowych laureatów „Wyróżnień". Wójt podkreślił, iż to doroczne spotkanie jest podziękowaniem dla osób, któ­re szczególnie zasłużyły się dla rozwoju gmi­ny. Statuetka dęba „Bartka", autorstwa znane­go artysty rzeźbiarza Grzegorza Łagowskie­go, oraz dyplom są symbolami wdzięczności za ten wkład własnej pracy, talentu i osobi­stych zdolności w rozwój gminy. Do gratu­lacji oraz życzeń pod adresem wyróżnionych dołączyli: poseł na Sejm RP Henryk Milcarz oraz wicewojewoda Piotr Żołądek.

Laureatami tegorocznych „Wyróżnień Gminy Zagnańsk" zostali:

RYSZARD NIEMIEC
ks. proboszcz Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca Naj­świętszej Marii Panny w Zagnańsku

Urodził się w 1953 roku, w msc. Sułoszo­wa, w Dolinie Ojcowskiej, pod Krakowem, gdzie ukończył Szkołę Podstawową. Następ­nie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Skale, k. Ojcowa, które ukończył w 1972r.

Pod wpływem bardzo religijnego środo­wiska, w miejscu zamieszkania oraz rodziny, podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłań­skie otrzymał w 1978 roku i przez kolejne lata, jako wikariusz, odbywał posługę kapłań­ską w parafii daleszyckiej.

W latach: 1980 - 85 służył w Parafii św. Wojciecha w Kielcach, w latach: 1985 - 88 - w parafii Bolesław, k. Sosnowca, a od 1988 roku zostaje proboszczem w parafii Wierb­ka, w pow. Zawiercie, gdzie kończy budowę miejscowego kościoła.

Od 1998 r. zostaje proboszczem parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnań­sku, gdzie pełni posługę kapłańską do chwili obecnej. Obowiązki duszpasterskie przejmuje z rąk b. ks. proboszcza a obecnie ks. biskupa Kazimierza Gurdy.

W Zagnańsku poświęcił się organizowa­niu życia religijnego nowo powstałej - od 14 lat - parafii. Bardzo zaangażowany w działal­ność grupy AA, utworzonej przez obecnego ks. bp. Kazimierza Gurdę.

Ksiądz proboszcz Ryszard Niemiec za­inicjował rozbudowę kościoła parafialnego w Zagnańsku z własnych środków parafii. Obecnie trwają prace montażowe dachu.

Satysfakcję naszemu pasterzowi przyno­si praca z młodymi ludźmi, m.in. z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, organizowane wyjazdy wycieczkowe uczniów oraz pomoc najbiedniejszym parafianom.

ANNA ŁUĆ
emerytowana nauczy­cielka - prezes Sekcji Emerytów i Renci­stów ZNP w Zagnańsku

Urodziła się w Suchedniowie, gdzie ukoń­czyła Szkołę Podstawową. Następnie uczęsz­czała do Liceum Wychowawców Przedszkoli w Kielcach, skąd - jako absolwentka - otrzy­mała nakaz pracy - w przedszkolu w Ćmiń­sku, którego była organizatorką. Od 1955 r. jest kierowniczką Przedszkola przy Zakła­dach Drzewnych w Zagnańsku. W latach 80. była wizytatorem Oddziału Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Kielcach ds. wy­chowania przedszkolnego.

Od 1991r. na emeryturze, po 35 latach pracy w placówkach oświatowych. W okresie czynnym zawodowo udzielała się w Towa­rzystwie Przyjaciół dzieci oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jako emerytka działa bardzo aktywnie w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP - prezes tej organizacji na tere­nie gminy Zagnańsk. Ponadto w każdej wol­nej chwili udziela pomocy starszym osobom potrzebującym wsparcia. Załatwia im m.in. sprawy w ZUS, w specjalistycznych przy­chodniach zdrowia na terenie Kielc, w urzę­dach.

Jak sama mówi: każdy dzień bez wyświad­czenia usługi bliźniemu, jest dniem straco­nym. Ostatnio np. bardzo aktywnie włączyła się do akcji niesienia pomocy ofiarom powo­dzi na terenie naszego regionu. Była inicja­torką, w swoim środowisku, zbierania pienię­dzy oraz darów w naturze na rzecz powodzian z Sandomierza.

Za rzetelną pracę zawodową i społeczną uhonorowana licznymi odznaczeniami, m.in.: Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką TPD, Medalem Henryka Jordana oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

MICHAŁ KUBICKI
dyrektor gene­ralny polsko-hiszpańskiej firmy Volume­tric MK Polska

Urodził się 6 marca 1971r. w Zagnańsku i z tą miejscowością jest związany do dziś, jako jej mieszkaniec. Jest absolwentem Szko­ły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku, tutejszego Technikum Leśnego, kieleckiego Uniwersy­tetu im. Jana Kochanowskiego oraz Univer­sity of Calgary w Kanadzie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w kieleckiej firmie Echo Investment jako dy­rektor ds. zakupów. Następnie od 2000 do 2006r. pełnił funkcje zarządcze w najwięk­szych firmach deweloperskich w Polsce. Od 2006 r. jest współudziałowcem i dyrektorem generalnym polsko-hiszpańskiej firmy dewe­loperskiej Volumetric MK Polska, która wy­budowała do tej pory ponad 430 mieszkań i domów w Warszawie i Kielcach.

Michał Kubicki prowadzi od wielu lat sze­reg działań o charakterze społecznym i charytatywnym. Od 2006 r. jest sponsorem drużyny piłkarskiej Sparta Zagnańsk, jest także wice­prezesem zarządu klubu. Ponadto jest stałym sponsorem nagród i darczyńcą dla najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnań­sku, akcji charytatywnych Caritas Diecezji Kieleckiej, Społecznego Komitetu Przyjaciół Szpitala Dziecięcego w Kielcach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku, Parafii p.w. św. Józefa w Zagnańsku oraz Muzeum Narodo­wego w Kielcach.

Volumetric MK Polska, którą reprezen­tuje, jest sponsorem drużyny Mistrza Polski w piłce ręcznej - Vive Targi Kielce oraz pił­karskiej drużyny Korony Kielce.

Michał Kubicki jest także inicjatorem działań wspierających rozwój lokalnej kultu­ry i sztuki.

„JAWORZANKI"
zespół ludowy

Początki zespołu „Jaworzan­ki" sięgają roku 1973. Tworzyły go wtedy wyłącznie panie, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Jaworze. Jego prze­wodniczącą i założycielką była Mieczysława Kudzia. Miejscem spotkań był Klub w Ja­worzach. „Jaworzanki", w swoim pierwszym składzie, występowały z okazji różnych wy­darzeń społecznych i kulturalnych w gminie i województwie aż do 1988 roku. Po 8-letniej przerwie zespół wznowił swoją działalność, występując 16 czerwca 1996 roku na festy­nie rodzinnym w Szkole Podstawowej w Ja­worzu. Kierowniczką grupy została Grażyna Grudziecka. „Jaworzanki" sięgnęły po nowy repertuar, co umożliwiło udział w bardziej prestiżowych imprezach i przyczyniło się do powiększenia składu zespołu. Praca członków zespołu została dostrzeżona i uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Obecnie zespół „Jaworzanki" tworzą: Grażyna Grudziecka (kierowniczka ze­społu),Teresa Chłopek, Genowefa Kubicka, Mieczysława Milcarz, Ewa Pięta, Danuta Pytel, Grażyna Staniec, Teresa Tkacz, Zofia Tkaczyk, Andrzej Grudziecki, Jan Piwo­warczyk, Stanisław Pycia, Marek Stępień.

Nowy i wciąż wzbogacany repertuar ze­społu, jego fachowość i ogromne zaangażo­wanie umożliwiły „Jaworzankom" udział w prestiżowych imprezach, przeglądach, kon­kursach czy festiwalach organizowanych w regionie i poza nim, jak choćby: w Między­narodowej Biesiadzie z Folklorem w Racibo­rzu w 2000 r., w przeglądach zespołów ludo­wych w Masłowie, Śladkowie, Jędrzejowie, Busku-Zdroju, Bliżynie i Kielcach, w Tar­gach Bożonarodzeniowych na Rynku Głów­nym w Krakowie w 2001 r., w finale XXXII Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folk­lorem w 2008 r., w finale XV i XVI Świętokrzyskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie w 2008 i 2009 roku, w przeglą­dzie folklorystycznym katolickich i ewange­lickich parafii w Ratingen-Homberg w Niem­czech w 2008 r.

ZENON JANUS
starosta kielecki

Mieszka w Bolechowicach (gmina Sitów­ka - Nowiny), ma 60 lat, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie, w 2010 r. ukończył prestiżową Akademię Liderów Sa­morządowych przy Uniwersytecie Warszaw­skim. Od lat związany z ruchem ludowym, radny powiatowy, żonaty, ma trzech synów i 2 wnucząt,

Dzięki działaniom powiatu kieleckiego i gminy Zagnańsk, wspólnie realizowane są inwestycje drogowe. W 2007 r. przebudowa­no drogę powiatową w Starym Szałasie, na odcinku Szałas - Zapust, za kwotę - ponad 351 tys. zł, w roku następnym przebudowa­no drogi powiatowe: Stary Szałas (na odcin­ku Szałas Stary); Salata - Umer (w miejsco­wościach Długojów oraz Kołomań), odbudo­wano rowy i przepusty przy drodze biegnącej przez wieś Kaniów oraz przygotowano pro­jekt budowlany na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Samsonów - Tumlin - Mie­dziana Góra z drogą powiatową w miejsco­wości Tumlin Węgle. Ogólny koszt tych in­westycji wyniósł ponad 1mln 307 tys. zł.

W 2009 r. przeprowadzono następujące inwestycje drogowe: przebudowa drogi Kiel­ce - Zagnańsk (etap I do granicy z pasem ko­lejowym oraz ulice - Spacerowa i Słoneczna w Zagnańsku - podział geodezyjny działek), budowa chodnika wraz z nawierzchnią w cią­gu drogi powiatowej Kajetanów - Lekomin w miejscowości Gruszka, przebudowa skrzy­żowań dróg powiatowych w miejscowości Tumlin Dąbrówka i Umer.

Na wszystkie inwestycje drogowe (7.995 metrów) w latach 2007-2009 wydatkowano kwotę ponad 4 mln 545 tys. zł.

Na 2010 r. zaplanowano w gminie Za­gnańsk inwestycje drogowe za łączną kwotę 3 mln 190 tys. zł. W planach znalazły się prze­budowy: skrzyżowań: w miejscowościach Umer i Tumlin - Węgle, budowa chodnika przy drodze powiatowej w Tumlinie, przebu­dowa drogi powiatowej w Kajetanowie, prze­budowa i rozbudowa ulic: Spacerowej, Sło­necznej i Kieleckiej w Zagnańsku, przebudo­wa drogi powiatowej przez Kaniów, na od­cinku od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania z ulicą Dębową, przebudowa drogi powiatowej Kajetanów - Gruszka - Le­koman w miejscowości Gruszka.

MIROSŁAW KOWALSKI
nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Gimna­zjum i Przedszkola w Zagnańsku

Ma 53 lata, w szkole w Zagnańsku pracu­je od września 1980 r. Przez 18 lat uczył che­mii i WF. Obecnie jest nauczycielem informa­tyki i wychowania fizycznego. A oto informa­cja o jego osiągnięciach zawodowych:

Ważniejsze osiągnięcia sportowe w pra­cy z dziećmi: 6 razy I miejsce w wojewódz­twie w siatkówce chłopców, 2 razy II miej­sce w województwie w siatkówce chłopców, 4 razy III miejsce w województwie w siat­kówce chłopców, III miejsce (Połaniec 1998 r.) i IV m. (Biała Podlaska 1997 r.) w makro­regionie, 12 miejsce (Elbląg 2008 r.), 15 miej­sce (Głuchołazy 2005), 24 miejsce (Zabrze 2010) w Mistrzostwach Polski w siatkówce, II miejsce w województwie i VI w makrore­gionie w 4-boju lekkoatletycznym.

Najważniejsze osiągnięcia sporto­we w gminnej drużynie nauczycielskiej: I miejsce w mistrzostwach powiatu nauczy­cieli - 2003 r., II miejsce w siatkówce nauczy­cieli woj. Świętokrzyskiego - 2006 r.

Pozasportowe osiągnięcia w pracy: 6 - krotnie jego uczniowie byli finalistami wojewódzkich konkursów z chemii, 2 - krot­nie zdobywali tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, wielokrotnie jego zdjęcia i zdjęcia jego uczniów zdobywały czołowe lokaty w konkursach fotograficznych i były publikowane w prasie gminnej („Ga­zeta Zagnańska"), lokalnej („Echo Dnia") i centralnej („Głos Nauczycielski"), w 2008 r. jego uczniowie zajęli III miejsce w woje­wódzkim konkursie na prezentację multime­dialną „Miejsca Pamięci Narodowej w Foto­grafii i na Mapie".

MAŁGORZATA JÓŹWICKA
właści­cielka stadniny koni

Małgorzata Jóźwicka, urodzona w Kiel­cach, od trzeciego roku życia mieszkan­ka gminy Zagnańsk. Absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie, wydziału zootechnicz­nego ze specjalizacją w hodowli koni. Zaraz po studiach wybrała pracę w swoim zawodzie wprowadzając nowości zarówno w gospodar­stwie swojego ojca Andrzeja Jóźwickiego, jak i pomagając rolnikom województwa kielec­kiego, a potem świętokrzyskiego unowocze­śniać swoje hodowle.

Po wielu latach zmagań z biurokracją, w 2009 r. wybudowała nowy obiekt i mogła uroczyście wprowadzić doń swoje konie, któ­rych, z roku na rok, stawało się coraz więcej. Stajnia ma profil hodowlano - rekreacyjny, jednak w przyszłości ma to być ośrodek spor­towy. W 2010 r. powstał kolejny profesjonal­ny obiekt - plac treningowy.

Wszystkie konie są własnej hodowli - głównie młode zwierzęta, które zaczynają trening sportowy, jak również klacze hodow­lane. W 2010 r., w sezonie letnim, zainaugu­rowane zostały starty w zawodach jeździec­kich - skoki przez przeszkody. Są to dopiero początki, ale już z sukcesami.

W stajni uczy się jeździectwa spora gru­pa, głównie dziewcząt, w różnym wieku. Staj­nia jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą przebywać z końmi, chcą jeździć konno (nie­koniecznie wyczynowo) i chcą przyjąć przy­jaźń tych wyjątkowych zwierząt.

Podczas uroczystej gali wyróżniono także dwie wybitne uczennice, uczestniczki gmin­nego programu stypendialnego „Mocny Fun­dament":

MARCELINĘ DOMAGAŁĘ - z Pu­blicznego Gimnazjum w Tumlinie, laureat­kę m.in.: V Konkursu Języka Polskiego, VII Konkursu Chemicznego, Konkursu Humani­stycznego i Matematyczno - Fizycznego oraz XVI Literackiego Konkursu Sienkiewiczow­skiego w Oblęgorku,

NATALIĘ NAWARĘ - członkini kadry polskiej w disco dance, wicemistrzynię Polski w kat. duety, zdobywczynię czołowych miejsc w licznych turniejach tańca. Zakwalifikowała się m.in. do Mistrzostw Świata w swojej kate­gorii, które odbędą się w Danii.

Galę w „Bohemie" uświetniły występy Małgorzaty Główki - kieleckiej piosenkarki, który wystąpiła w tym roku m.in. na Festiwa­lu Polskiej Piosenki w Opolu, oraz Kieleckie­go Teatru Tańca.

Wyróżnienie Gminy Zagnańsk  - Echo Dnia

Tekst: J. Kosowski
Zdjęcia: A. CieślakGaleria 

 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
Galeria
 
 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25.10.2015r.
Wybory ławników sądowych
czwartek, 26 listopada 2015
330 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
imieniny
Leona, Leonarda, Lesławy
Kącik adopcyjny
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Pogoda
Galeria
ZPP
Rozkłady jazdy
Kielecki Portal Gospodarczy
WFOŚiGW
NFOŚiGW
PUP Kielce
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
e-świętokrzyskie
System Informacji Przestrzennej
Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
Administrator serwisu: Paweł Cieślak
Urząd Gminy w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8, 26-050  Zagnańsk, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: 41 300-13-22, fax: 41 300-13-73, email: sekretariat@zagnansk.pl, http://www.zagnansk.pl
NIP: 959-09-25-932, Regon: 000551941
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x