Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
<span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span> <span></span>
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r. - Aktualności - ZAGNAŃSK - Gminny Portal Internetowy.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2010-10-11

Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.

Zaszczyty dla zasłużonych

Już po raz piąty z kolei gmina Zagnańsk uhonorowała ludzi, którzy - zdaniem kapituły - wnieśli największy wkład w jej promocję i rozwój: 30 września br., w ośrodku „Bohema", odbyła się gala, podczas której gospodarze gminy: wójt Zbigniew Zagdański i przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa wręczyli - siedmiu podmiotom - statuetki dęba „Bart­ka" i dyplomy za wybitne osiągnięcia gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe i społeczne na rzecz gminy.

Uroczystość otworzył wójt gminy, witając wyróżnionych, gości honorowych: posła na Sejm RP Henryka Milcarza, wicewojewo­dę Piotra Żołądka, który wręczał uhonoro­wanym także swoje upominki, radnych Rady Gminy oraz dotychczasowych laureatów „Wyróżnień". Wójt podkreślił, iż to doroczne spotkanie jest podziękowaniem dla osób, któ­re szczególnie zasłużyły się dla rozwoju gmi­ny. Statuetka dęba „Bartka", autorstwa znane­go artysty rzeźbiarza Grzegorza Łagowskie­go, oraz dyplom są symbolami wdzięczności za ten wkład własnej pracy, talentu i osobi­stych zdolności w rozwój gminy. Do gratu­lacji oraz życzeń pod adresem wyróżnionych dołączyli: poseł na Sejm RP Henryk Milcarz oraz wicewojewoda Piotr Żołądek.

Laureatami tegorocznych „Wyróżnień Gminy Zagnańsk" zostali:

RYSZARD NIEMIEC
ks. proboszcz Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca Naj­świętszej Marii Panny w Zagnańsku

Urodził się w 1953 roku, w msc. Sułoszo­wa, w Dolinie Ojcowskiej, pod Krakowem, gdzie ukończył Szkołę Podstawową. Następ­nie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Skale, k. Ojcowa, które ukończył w 1972r.

Pod wpływem bardzo religijnego środo­wiska, w miejscu zamieszkania oraz rodziny, podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłań­skie otrzymał w 1978 roku i przez kolejne lata, jako wikariusz, odbywał posługę kapłań­ską w parafii daleszyckiej.

W latach: 1980 - 85 służył w Parafii św. Wojciecha w Kielcach, w latach: 1985 - 88 - w parafii Bolesław, k. Sosnowca, a od 1988 roku zostaje proboszczem w parafii Wierb­ka, w pow. Zawiercie, gdzie kończy budowę miejscowego kościoła.

Od 1998 r. zostaje proboszczem parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnań­sku, gdzie pełni posługę kapłańską do chwili obecnej. Obowiązki duszpasterskie przejmuje z rąk b. ks. proboszcza a obecnie ks. biskupa Kazimierza Gurdy.

W Zagnańsku poświęcił się organizowa­niu życia religijnego nowo powstałej - od 14 lat - parafii. Bardzo zaangażowany w działal­ność grupy AA, utworzonej przez obecnego ks. bp. Kazimierza Gurdę.

Ksiądz proboszcz Ryszard Niemiec za­inicjował rozbudowę kościoła parafialnego w Zagnańsku z własnych środków parafii. Obecnie trwają prace montażowe dachu.

Satysfakcję naszemu pasterzowi przyno­si praca z młodymi ludźmi, m.in. z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku, organizowane wyjazdy wycieczkowe uczniów oraz pomoc najbiedniejszym parafianom.

ANNA ŁUĆ
emerytowana nauczy­cielka - prezes Sekcji Emerytów i Renci­stów ZNP w Zagnańsku

Urodziła się w Suchedniowie, gdzie ukoń­czyła Szkołę Podstawową. Następnie uczęsz­czała do Liceum Wychowawców Przedszkoli w Kielcach, skąd - jako absolwentka - otrzy­mała nakaz pracy - w przedszkolu w Ćmiń­sku, którego była organizatorką. Od 1955 r. jest kierowniczką Przedszkola przy Zakła­dach Drzewnych w Zagnańsku. W latach 80. była wizytatorem Oddziału Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Kielcach ds. wy­chowania przedszkolnego.

Od 1991r. na emeryturze, po 35 latach pracy w placówkach oświatowych. W okresie czynnym zawodowo udzielała się w Towa­rzystwie Przyjaciół dzieci oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jako emerytka działa bardzo aktywnie w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP - prezes tej organizacji na tere­nie gminy Zagnańsk. Ponadto w każdej wol­nej chwili udziela pomocy starszym osobom potrzebującym wsparcia. Załatwia im m.in. sprawy w ZUS, w specjalistycznych przy­chodniach zdrowia na terenie Kielc, w urzę­dach.

Jak sama mówi: każdy dzień bez wyświad­czenia usługi bliźniemu, jest dniem straco­nym. Ostatnio np. bardzo aktywnie włączyła się do akcji niesienia pomocy ofiarom powo­dzi na terenie naszego regionu. Była inicja­torką, w swoim środowisku, zbierania pienię­dzy oraz darów w naturze na rzecz powodzian z Sandomierza.

Za rzetelną pracę zawodową i społeczną uhonorowana licznymi odznaczeniami, m.in.: Medalem Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką TPD, Medalem Henryka Jordana oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

MICHAŁ KUBICKI
dyrektor gene­ralny polsko-hiszpańskiej firmy Volume­tric MK Polska

Urodził się 6 marca 1971r. w Zagnańsku i z tą miejscowością jest związany do dziś, jako jej mieszkaniec. Jest absolwentem Szko­ły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku, tutejszego Technikum Leśnego, kieleckiego Uniwersy­tetu im. Jana Kochanowskiego oraz Univer­sity of Calgary w Kanadzie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w kieleckiej firmie Echo Investment jako dy­rektor ds. zakupów. Następnie od 2000 do 2006r. pełnił funkcje zarządcze w najwięk­szych firmach deweloperskich w Polsce. Od 2006 r. jest współudziałowcem i dyrektorem generalnym polsko-hiszpańskiej firmy dewe­loperskiej Volumetric MK Polska, która wy­budowała do tej pory ponad 430 mieszkań i domów w Warszawie i Kielcach.

Michał Kubicki prowadzi od wielu lat sze­reg działań o charakterze społecznym i charytatywnym. Od 2006 r. jest sponsorem drużyny piłkarskiej Sparta Zagnańsk, jest także wice­prezesem zarządu klubu. Ponadto jest stałym sponsorem nagród i darczyńcą dla najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnań­sku, akcji charytatywnych Caritas Diecezji Kieleckiej, Społecznego Komitetu Przyjaciół Szpitala Dziecięcego w Kielcach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagnańsku, Parafii p.w. św. Józefa w Zagnańsku oraz Muzeum Narodo­wego w Kielcach.

Volumetric MK Polska, którą reprezen­tuje, jest sponsorem drużyny Mistrza Polski w piłce ręcznej - Vive Targi Kielce oraz pił­karskiej drużyny Korony Kielce.

Michał Kubicki jest także inicjatorem działań wspierających rozwój lokalnej kultu­ry i sztuki.

„JAWORZANKI"
zespół ludowy

Początki zespołu „Jaworzan­ki" sięgają roku 1973. Tworzyły go wtedy wyłącznie panie, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Jaworze. Jego prze­wodniczącą i założycielką była Mieczysława Kudzia. Miejscem spotkań był Klub w Ja­worzach. „Jaworzanki", w swoim pierwszym składzie, występowały z okazji różnych wy­darzeń społecznych i kulturalnych w gminie i województwie aż do 1988 roku. Po 8-letniej przerwie zespół wznowił swoją działalność, występując 16 czerwca 1996 roku na festy­nie rodzinnym w Szkole Podstawowej w Ja­worzu. Kierowniczką grupy została Grażyna Grudziecka. „Jaworzanki" sięgnęły po nowy repertuar, co umożliwiło udział w bardziej prestiżowych imprezach i przyczyniło się do powiększenia składu zespołu. Praca członków zespołu została dostrzeżona i uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

Obecnie zespół „Jaworzanki" tworzą: Grażyna Grudziecka (kierowniczka ze­społu),Teresa Chłopek, Genowefa Kubicka, Mieczysława Milcarz, Ewa Pięta, Danuta Pytel, Grażyna Staniec, Teresa Tkacz, Zofia Tkaczyk, Andrzej Grudziecki, Jan Piwo­warczyk, Stanisław Pycia, Marek Stępień.

Nowy i wciąż wzbogacany repertuar ze­społu, jego fachowość i ogromne zaangażo­wanie umożliwiły „Jaworzankom" udział w prestiżowych imprezach, przeglądach, kon­kursach czy festiwalach organizowanych w regionie i poza nim, jak choćby: w Między­narodowej Biesiadzie z Folklorem w Racibo­rzu w 2000 r., w przeglądach zespołów ludo­wych w Masłowie, Śladkowie, Jędrzejowie, Busku-Zdroju, Bliżynie i Kielcach, w Tar­gach Bożonarodzeniowych na Rynku Głów­nym w Krakowie w 2001 r., w finale XXXII Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folk­lorem w 2008 r., w finale XV i XVI Świętokrzyskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek we Włoszczowie w 2008 i 2009 roku, w przeglą­dzie folklorystycznym katolickich i ewange­lickich parafii w Ratingen-Homberg w Niem­czech w 2008 r.

ZENON JANUS
starosta kielecki

Mieszka w Bolechowicach (gmina Sitów­ka - Nowiny), ma 60 lat, jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie, w 2010 r. ukończył prestiżową Akademię Liderów Sa­morządowych przy Uniwersytecie Warszaw­skim. Od lat związany z ruchem ludowym, radny powiatowy, żonaty, ma trzech synów i 2 wnucząt,

Dzięki działaniom powiatu kieleckiego i gminy Zagnańsk, wspólnie realizowane są inwestycje drogowe. W 2007 r. przebudowa­no drogę powiatową w Starym Szałasie, na odcinku Szałas - Zapust, za kwotę - ponad 351 tys. zł, w roku następnym przebudowa­no drogi powiatowe: Stary Szałas (na odcin­ku Szałas Stary); Salata - Umer (w miejsco­wościach Długojów oraz Kołomań), odbudo­wano rowy i przepusty przy drodze biegnącej przez wieś Kaniów oraz przygotowano pro­jekt budowlany na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Samsonów - Tumlin - Mie­dziana Góra z drogą powiatową w miejsco­wości Tumlin Węgle. Ogólny koszt tych in­westycji wyniósł ponad 1mln 307 tys. zł.

W 2009 r. przeprowadzono następujące inwestycje drogowe: przebudowa drogi Kiel­ce - Zagnańsk (etap I do granicy z pasem ko­lejowym oraz ulice - Spacerowa i Słoneczna w Zagnańsku - podział geodezyjny działek), budowa chodnika wraz z nawierzchnią w cią­gu drogi powiatowej Kajetanów - Lekomin w miejscowości Gruszka, przebudowa skrzy­żowań dróg powiatowych w miejscowości Tumlin Dąbrówka i Umer.

Na wszystkie inwestycje drogowe (7.995 metrów) w latach 2007-2009 wydatkowano kwotę ponad 4 mln 545 tys. zł.

Na 2010 r. zaplanowano w gminie Za­gnańsk inwestycje drogowe za łączną kwotę 3 mln 190 tys. zł. W planach znalazły się prze­budowy: skrzyżowań: w miejscowościach Umer i Tumlin - Węgle, budowa chodnika przy drodze powiatowej w Tumlinie, przebu­dowa drogi powiatowej w Kajetanowie, prze­budowa i rozbudowa ulic: Spacerowej, Sło­necznej i Kieleckiej w Zagnańsku, przebudo­wa drogi powiatowej przez Kaniów, na od­cinku od skrzyżowania z ul. Młynarską do skrzyżowania z ulicą Dębową, przebudowa drogi powiatowej Kajetanów - Gruszka - Le­koman w miejscowości Gruszka.

MIROSŁAW KOWALSKI
nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2, Gimna­zjum i Przedszkola w Zagnańsku

Ma 53 lata, w szkole w Zagnańsku pracu­je od września 1980 r. Przez 18 lat uczył che­mii i WF. Obecnie jest nauczycielem informa­tyki i wychowania fizycznego. A oto informa­cja o jego osiągnięciach zawodowych:

Ważniejsze osiągnięcia sportowe w pra­cy z dziećmi: 6 razy I miejsce w wojewódz­twie w siatkówce chłopców, 2 razy II miej­sce w województwie w siatkówce chłopców, 4 razy III miejsce w województwie w siat­kówce chłopców, III miejsce (Połaniec 1998 r.) i IV m. (Biała Podlaska 1997 r.) w makro­regionie, 12 miejsce (Elbląg 2008 r.), 15 miej­sce (Głuchołazy 2005), 24 miejsce (Zabrze 2010) w Mistrzostwach Polski w siatkówce, II miejsce w województwie i VI w makrore­gionie w 4-boju lekkoatletycznym.

Najważniejsze osiągnięcia sporto­we w gminnej drużynie nauczycielskiej: I miejsce w mistrzostwach powiatu nauczy­cieli - 2003 r., II miejsce w siatkówce nauczy­cieli woj. Świętokrzyskiego - 2006 r.

Pozasportowe osiągnięcia w pracy: 6 - krotnie jego uczniowie byli finalistami wojewódzkich konkursów z chemii, 2 - krot­nie zdobywali tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, wielokrotnie jego zdjęcia i zdjęcia jego uczniów zdobywały czołowe lokaty w konkursach fotograficznych i były publikowane w prasie gminnej („Ga­zeta Zagnańska"), lokalnej („Echo Dnia") i centralnej („Głos Nauczycielski"), w 2008 r. jego uczniowie zajęli III miejsce w woje­wódzkim konkursie na prezentację multime­dialną „Miejsca Pamięci Narodowej w Foto­grafii i na Mapie".

MAŁGORZATA JÓŹWICKA
właści­cielka stadniny koni

Małgorzata Jóźwicka, urodzona w Kiel­cach, od trzeciego roku życia mieszkan­ka gminy Zagnańsk. Absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie, wydziału zootechnicz­nego ze specjalizacją w hodowli koni. Zaraz po studiach wybrała pracę w swoim zawodzie wprowadzając nowości zarówno w gospodar­stwie swojego ojca Andrzeja Jóźwickiego, jak i pomagając rolnikom województwa kielec­kiego, a potem świętokrzyskiego unowocze­śniać swoje hodowle.

Po wielu latach zmagań z biurokracją, w 2009 r. wybudowała nowy obiekt i mogła uroczyście wprowadzić doń swoje konie, któ­rych, z roku na rok, stawało się coraz więcej. Stajnia ma profil hodowlano - rekreacyjny, jednak w przyszłości ma to być ośrodek spor­towy. W 2010 r. powstał kolejny profesjonal­ny obiekt - plac treningowy.

Wszystkie konie są własnej hodowli - głównie młode zwierzęta, które zaczynają trening sportowy, jak również klacze hodow­lane. W 2010 r., w sezonie letnim, zainaugu­rowane zostały starty w zawodach jeździec­kich - skoki przez przeszkody. Są to dopiero początki, ale już z sukcesami.

W stajni uczy się jeździectwa spora gru­pa, głównie dziewcząt, w różnym wieku. Staj­nia jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą przebywać z końmi, chcą jeździć konno (nie­koniecznie wyczynowo) i chcą przyjąć przy­jaźń tych wyjątkowych zwierząt.

Podczas uroczystej gali wyróżniono także dwie wybitne uczennice, uczestniczki gmin­nego programu stypendialnego „Mocny Fun­dament":

MARCELINĘ DOMAGAŁĘ - z Pu­blicznego Gimnazjum w Tumlinie, laureat­kę m.in.: V Konkursu Języka Polskiego, VII Konkursu Chemicznego, Konkursu Humani­stycznego i Matematyczno - Fizycznego oraz XVI Literackiego Konkursu Sienkiewiczow­skiego w Oblęgorku,

NATALIĘ NAWARĘ - członkini kadry polskiej w disco dance, wicemistrzynię Polski w kat. duety, zdobywczynię czołowych miejsc w licznych turniejach tańca. Zakwalifikowała się m.in. do Mistrzostw Świata w swojej kate­gorii, które odbędą się w Danii.

Galę w „Bohemie" uświetniły występy Małgorzaty Główki - kieleckiej piosenkarki, który wystąpiła w tym roku m.in. na Festiwa­lu Polskiej Piosenki w Opolu, oraz Kieleckie­go Teatru Tańca.

Wyróżnienie Gminy Zagnańsk  - Echo Dnia

Tekst: J. Kosowski
Zdjęcia: A. Cieślak
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r. - galeria

 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
Wyróżnienie Gminy Zagnańsk 2010r.
 
 
Najbliższe Wydarzenia
Zobacz wszystkie
Zamknij pasek info24
Info24
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego     |     Starostwo Powiatowe w Kielcach     |     Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach     |     Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego     |     Wrota Świętokrzyskie     |     LGD Dorzecze Bobrzy     |     Związek Powiatów Polskich     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Lotto     |     Pogoda     |     
RIIJST
 
Gazeta Zagnańska
 
Wirtualny spacer SIPWŚ
 
GEO-SYSTEM
 
Audiospacery
 • Stowarzyszenie Razem Dla Wszystkich
 • Zagnańsk biega - AKS
 • Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe
 • Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej
 • Stowarzyszenie Braterskie Serca
 • W Krainie Tetrapoda
 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zagnańsku
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie
 • EUROPOMOST
 • Mak+
 • ZIT KOF
 • Zapytaj o Fundusze Europejskie
 • NFOŚiGW
 • WFOŚiGW
 • PGNIG
 • Zintegrowany Informator Pacjenta
 • Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Kącik Przedsiębiorcy
Statystyki

Mapa z Współrzędnymi Geograficznymi

50°58'41.0"N

20°39'42.4"E

Kontakt

Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

tel.: 41 300 13 22
e-mail: sekretariat@zagnansk.pl

NIP: 959-16-71-296
REGON: 291010866

Kod terytorialny: 2604192


 

Zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox 43.0, Google Chrome 47.0, Internet Explorer 10 , Opera 34.0

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij